กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติชาติมณีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา ชมภูโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนาวรัตน์ ท่าประสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดัชนี คงทันดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ ประเสริฐศักดิ์
ครูชำนาญการ

นางสุรีย์ เชื้อวงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวศรุตา จันทเกตุ
ครู