ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ ภูมิเขต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฎ์ สุมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ไชยเสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่นชัย มากมนต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ พงษ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน พูลสวัสดิมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 – 2563
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุนิษา สาลีพวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน