วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  จริยธรรม นำชุมชนพัฒนาสู่อาเซียน