กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทศพล ราพิงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสิรสิทธิ์ บู่ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริกร พืชนะผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายราเมศ กกรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณา เลิศสิริธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิติรัตน์ ฉุนกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิตชัย วรรณทะมาศ
ครู

นางสาวพัชราภรณ์ บาลลา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐวิกรานต์ โพธิ์สำนัก
ครูอัตราจ้าง