กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางแสงระวี บู่ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุษวรรณ เชื้อชะเอม
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวดาริกา มงคลใหม่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชฎาพร ทองขาว
ครูชำนาญการ

นายพิทักษ์ ศิลารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวรรณ หมายสิน
ครูผู้ช่วย

นายธีรศักดิ์ สิทธิปลื้ม
ครูอัตราจ้าง