ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวทิพาวรรณ ภูเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอุมาภรณ์ เงินเต็ม
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสมใจ พรมเคนสา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวศรินภรณ์ รัมมะนพ
ผู้ช่วยบุคลากร

นายวรุฒ ใจภักดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี