ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ208 (อาคาร1)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 2,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคารห้องสมุดและวิทยาศาสตร์แบบ CS 208 เอ (อาคาร 2)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 2,296,900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 108ล/30 (อาคาร3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 3,070,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 4)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 14,992,905
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร5)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 10,328,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานคหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 467,367
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอุตสาหกรรมทั่วไป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 467,367
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโล่งหอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 4,095,693
เพิ่มเติม..