กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพวงเพ็ญ แพนลา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิตติภัส ขวัญส่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์
ครูชำนาญการ